Livestream

Quản lý nhóm: Xóa bài livestream chờ duyệt

Bạn là quản trị viên của các nhóm trên facebook và muốn xóa các bài livestream đang chờ duyệt trên facebook . nhưng thao tác bằng tay mất rất nhiều thời gian. FplusScheduler hỗ trợ bạn xóa tất cả các bài livestream đang chờ duyệt trong nhóm bạn đang làm quản trị viên và các nhóm được bạn thêm trong danh sách các nhóm bạn tham gia trên facebook.