Quản lý page: Ẩn comment trên page

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Quản lý page: Ẩn comment trên page

Quản lý page: Ẩn comment trên page

3/1/2019 2:13:51 PM
QUẢN LÝ PAGE: ẨN COMMENT TRÊN PAGE
FplusScheduler hỗ trợ bạn ẩn các comment trên các page của bạn : comment chứa email, số điện thoại hoặc các comment chứa các từ khóa hay là tất cả các comment. Như vậy, đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ không thể cướp được khách hàng của bạn trước bạn.
FplusScheduler > Page manager realtime
 
Bước 1: Đăng nhập – Thêm tài khoản vào FPlusScheduler
Thêm tài khoản của mình bằng cách nhập dưới các định dạng:
  • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
  • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
  • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
  • Nhập user – pass facebook riêng.
  • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
  • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bước 2: Thiết lập ẩn comment trên page.
  • Tick để ẩn tất cả comment trên page.
  • Tick để ẩn comment chứa email và số điện thoại trên page.
  • Tick để ẩn comment chứa từ khóa trên page : Nhập từ khóa tìm kiếm comment
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”.