Lập lịch đăng page

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Lập lịch đăng page

Lập lịch đăng page

3/1/2019 9:09:41 AM
LẬP LỊCH ĐĂNG PAGE
Với tính năng này, FplusScheduler hỗ trợ bạn thêm bài viết hoặc lấy bài từ page khác về, lập lịch tự động đăng lên các page của bạn.
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 
 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bước 2: Thiết lập thêm bài viết mới và lập lịch đăng bài
 
Click “Add” để thêm bài viết hoặc lấy bài viết mới về đăng:
 

 
Thêm bài viết mới để lập lịch đăng lên page bạn làm quản trị viên:
 • Thêm nội dung bài viết.
 • Chọn phương thức đăng bài:
 • Đăng status: Nhập nội dung đăng status; Tick “Random background” để random màu nền cho status.
 • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh. Click “Chọn ảnh” để chọn và tải ảnh bạn muốn đăng lên FplusScheduler
 • Đăng link & bài viết: Dán link của bài viết vào ô trống.
 • Đăng random ảnh: Click “chọn folder ảnh” để tải folder và đăng random ảnh trong folder này.
 • Xem chung video: Tick để tổ chức xem chug video trên page. Dán link video muốn em vào ô trống.
 

 
Chọn bài từ page, profile, trending về đăng:
Click “Chọn bài từ page, profile, trending” để lấy bài từ page khác về đăng lên page bạn đang làm quan trị viên.
 

 
Chọn bài viết từ page:
 • Nhập PageID của page muốn lấy bài về đăng.
 • Chọn số lượng bài muốn lấy.
 • Chọn loại bài muốn lấy: ảnh, video, status…
 • Click “Lấy bài” để lấy bài.
 

 
Lấy bài thành công:
 • Chọn bài đăng muốn lấy.
 • Click “Chọn” để lưu lại bài muốn lấy.
 

 
Thêm bài đăng lấy được vào danh sách bài viết mới.
 

 
Lập lịch cho bài đăng lấy được thành công:
 • Chọn thời gian đăng bài.
 • Tick để đăng 1 lần.
 • Tick để đăng lặp lại nhiều lần; chọn thời gian đăng lặp lại trong tuần.
 

 
 • Chọn page muốn đăng bài đã lấy được.
 • Click “OK”.
 

 
Bài được thêm/ được lấy đã được lập lịch thành công trong danh sách bài đăng: Hẹn giờ đăng tường.
Đến đúng thời gian đã được thiết lập, bài sẽ được tự động đăng lên page đã được bạn chọn.