Change Info - Thay đổi thông tin tài khoản Facebook

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Change Info - Thay đổi thông tin tài khoản Facebook

Change Info - Thay đổi thông tin tài khoản Facebook

2/23/2019 10:24:03 AM
CHANGE INFO – THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN FACEBOOK
 
FPlusScheduler hỗ trợ bạn thay đổi thông tin của tài khoản facebook: tên, avata, cover và những thông tin cá nhân khác như password, gender, university, hight school, location, homtown, work…
FPlusScheduler > Change Info
 
Bước 1: Thêm tài khoản muốn thay đổi thông tin cá nhân.
Thêm tài khoản của mình bằng cách nhập dưới các định dạng:
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập định dạng user|pass
 • Nhập user|pass|cookie
 

 
Bước 2: Thay đổi thông tin tài khoản (Name, Avatar, Cover….)
 • Tick để lấy thông tin từ danh sách UID. Nhập danh sách UID.
 • Tich để random tên, avatar, cover. Nhập họ - tên muốn thay đổi.
 • Click “Select” để chọn và tải avatar foldercover folder.
 

 
Tick chọn thông tin muốn thay đổi và nhập thông tin thay đổi vào ô trống:
 • Change Name: Thay đổi tên theo danh sách tên phía trên.
 • Change Avatar, Change Cover:  Thay đổi avatar và cover theo folder đã lựa chọn và tải lên ở bước trên.
 • Change Password: Thay đổi mật khẩu cho tài khoản Facebook của bạn.
 • Change Gender: Thay đổi giới tính.
 • Change University (name): Thay đổi trường đại học (nhập tên trường).
 • Change High School (name): Thay đổi trường trung học (nhập tên trường).
 • Change location (name): Thay đổi địa điểm.
 • Change hometown (name): Thay đổi quê hương.
 • Change work (name): Thay đổi công việc.
 
Tick “Copy bài viết” – Album để copy bài viết và album từ Facebook của UID trong danh sách trên về tài khoản facebook của mình. Lựa chọn số lượng bài muốn lấy.


 
Tick để thay đổi các thiết lập:
 • Xóa tất cả ảnh: xóa tất cả ảnh trong tài khoản của bạn.
 • Xóa tất cả status: xóa tất cả satus trong tài khoản của bạn.
 • Tick để thiết lập (Mọi người) khi đăng và ứng dụng Fb phiên bản cũ: thiết lập chế độ (mọi người) cho mọi bài đăng trên facebook của bạn.
 • Thiết lập UID làm quản trị viên cho page; Nhập UID: Thiết lập UID này làm quản trị viên cho tất cả các page mà bạn đang quản trị trên facebook.
 • Change language: thay đổi ngôn ngữ.
 • Tick để tạm dừng khi gặp checkpoint.
 • Tick để backup ảnh bạn bè (vượt checkpoint trên facebook).
 

 
Bước 3: Thiết lập Change info và click “Bắt đầu”.
 • Reset Dcom & HMA: Tick để thay đổi thông tin liên tục và đổi Ip bằng Dcom, HMA (nếu bạn sử dụng từ 5 tài khoản facebook trở lên).
 • Sử dụng Chrome: Tick để thực hiện thay đổi thông tin thông qua tab Chrome.
 • Thiết lập thời gian delays.
 • Click “Bắt đầu”.